தோஷங்கள் நீங்கி நவ கிரகங்களின் அருள் பெற உதவும் மூல மந்திரம்

தினமும் 9 முறை:

சூரியன் மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ரெளம் ஸ்ரீம் ஆம் க்ரஹாதி ராஜாய
ஆதித்யாய ஸ்வாஹா

 சந்திரன் மூல மந்திரம் :

ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹம் ரம் சம் சந்த்ராய நம

அங்காரகள் / செவ்வாய் மூல மந்திரம் :
ஐம் ஹ்மெளம் ஸீம்த்ராம் கம் க்ரஹாதிபதயே
பெளமாய ஸ்வாஹா

புதன் மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ராம் க்ரோம் ஜம் க்ரஹ நாதாய புதாய ஸ்வாஹா

பிரகஸ்பதி / குரு மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ப்லீம் ஐம் க்லெளம் க்ரஹாதி
பதயே ப்ருஹஸ்பதயே வீம் டஸ்ரீம்ட: ஐம்ட:ஸ்வாஹா

சுக்கிரன் மூல மந்திரம் :
ஓம் ஐம் ஜம் கம் க்ர ஹேச்வராய சுக்ராய நம:

சனி மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரஹ சக்ரவா;த்தினேச்சநச
ராய க்லீம் ஜம் ஜெள ஸ்வாஹா

ராகு மூல மந்திரம் :
ஓம் க்ரீம் க்ரீம் ஹீம் டம் டங்கதாரிணே
ராஹவே ரம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பைம் ஸ்வாஹா

கேது மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ரீம் க்ரூம் க்ருர ரூபிணே கேதவே ஐம்
ஸெள: ஸ்வாஹா

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.