நடக்கப்போவதை முன்கூட்டியே அறியும் சக்தி பெற உதவும் மந்திரம்

காளி மூல மந்திரம்:

ஓம் க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹும் ஹும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம்
தக்ஷிணே காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹும் ஹும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா

Kāḷi mūla mantiram:

Om krīm krīm krīm hum hum hrīm hrīm
takṣiṇē kāḷikē
krīm krīm krīm hum hum hrīm hārm svāhā

Leave a Reply

Your email address will not be published.