விதியையே வெல்லக்கூடிய பலன் தரும் அறிய மந்திரம்

மந்திரம்:

தங்குவர் கற்பகத் தாருவின் நீழிலில் தாயரின்றி
மங்குவர் மண்ணில் வழுவாப் பிறவியை மால் வரையும்
பொங்குவர் ஆழியும் ஈரேழ் புவனமும் பூத்த உந்திக்
கொங்கிவர் பூங்குழலாள் திருமேனி குறித்தவரே.

Mantra:

Do not bother in the water of the stomach
The mall is brought to the mall in the soil
Bungalow deep and the harem
Konkivar penguangalal thumeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.